Mentorenopleiding Grobbendonk

Het lokaal bestuur van Grobbendonk heeft ingetekend op het ESF-project Gemeenschapsdienst. Via dit project wil men werkzoekenden die al een tijdje van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, helpen om terug richting een job te kunnen groeien. Tijdens een werkervaringsstage oftewel werkplekleren, wordt de werkzoekende sterk geactiveerd en intensief begeleid. Op deze manier kan hij zijn competenties versterken om uiteindelijk de brug naar duurzame tewerkstelling te maken. En dit kan binnenkort bij KIKOEN Grobbendonk! Wij bieden op vraag van het lokaal bestuur 3 unieke leerwerkplekken aan.

Om onze begeleiders hier goed op voor te bereiden en hen de nodige tools in handen te geven, volgden we een opleiding in mentorschap & communicatie. Deze opleiding sloot ook mooi aan op de ambitie uit onze medewerkersbevraging om bij te leren op vlak van communicatie & teamwerk. 2 vliegen in één klap dus! Cato Hofkens van i-Diverso nam ons gedurende 4 voormiddagen mee op weg rond deze thema's.

Mentorschap
Eerst en vooral zoomden we in op de kenmerken en competenties van een goede mentor. Dit zijn er heel wat! Een goede mentor heeft immers als doel om het beste uit de mentee te halen.

  • Ogen: goed te kunnen kijken/observeren
  • Bril: bewust zijn van perspectief
  • Oren: goed kunnen luisteren
  • Pet: verschillende petten kunnen opzetten/communicatiestijl kunnen aanpassen
  • Mond: feedback geven
  • Duim omhoog/omlaag: positief/constructief, dingen durven benoemen, wat goed gaat en wat nog beter kan
  • Brede schouders, veel kunnen dragen
  • Een warm hart
  • Een stevige basis, veilig klimaat

Communicatie
Vervolgens kwam het communicatieproces tussen mentor en mentee aan bod.

Een eerste aspect hierin zijn de mentorvaardigheden en -technieken: luistervaardigheden (LEO = Luisteren, Erkennen, Oplossingen zoeken), empathie en begrip, coachende vaardigheden, gerichte open vragen, feedback geven en ontvangen, probleemoplossingsvaardigheden. Deze zijn er allemaal op gericht om de mentee te ondersteunen en zijn zelfreflectie en zelfsturing te bevorderen.

Ten tweede stonden we stil bij de mentor-mentee-dynamiek: diversiteit en culturele gevoeligheid (omgeving, opvoeding en opleiding), generatieverschillen, inclusie en gelijkheid. We leerden ons bewust te zijn van de bril waardoor we kijken én beseften dat er vaak veel meer speelt dan wat we zien.

Inzicht in leren
Om een mentee goed te kunnen ondersteunen en begeleiden, helpt het om zicht te hebben op zijn leerstijl. We ontdekten immers dat er doeners, kijkers, denkers en beslissers zijn, die elk op een andere manier het beste tot leren komen.

De mentor als coach
Als mentor willen we het beste uit onze mentee halen door hem zoveel mogelijk zelf te laten nadenken en tot inzichten, reflectie en oplossingen te komen. Dit doen we door actief te luisteren, de juiste vragen te stellen en positieve en constructieve feedback te geven. Belangrijk hierbij is om je communicatiestijl aan te passen (link met kleurendenken!).

Feedback geven
We leerden dat feedback informatie is over geobserveerd gedrag (geen interpretatie), die we zo snel mogelijk geven, en die toekomstig gedrag kan beïnvloeden (gewenst gedrag). Feedback is zinvol om de blinde vlek van de mentee te verkleinen en hem te voeden en te doen groeien. We stonden stil bij het effect en de impact van positieve en constructieve feedback en we deze het krachtigst kunnen geven. De 4 G’s zijn ons hierbij intussen bekend: gedrag – gevoel/gedachten – gevolg – gewenst gedrag.

Omgaan met weerstand
We onderzochten samen ook wat weerstand is, hoe deze ontstaat of wat er mogelijk achter zit, hoe we weerstand kunnen herkennen en op welke manier we ermee kunnen omgaan. We leerden dat ook hier onze gesprekstechnieken een groot verschil kunnen maken en hoe belangrijk LEO is (luisteren – erkennen – oplossingen zoeken).

Observeren en evalueren als mentor
Tot slot besteedden we ook aandacht aan het observeren en evalueren van de mentee door de mentor, zowel formeel als informeel.

Diversiteit
Het gesprek werd geopend met een prachtig filmpje “All that we share”. We beseften dat - tot welke sociale groep wij ons ook rekenen en aan welke groep wij onze sociale identiteit ontlenen (hoe wij naar de wereld kijken) - we soms meer met elkaar gemeen hebben dan we op het eerste zicht denken.

Tot slot...

We hebben ontzettend veel geleerd uit deze opleiding!
We voelen ons als team goed voorbereid en gesterkt om in de toekomst mentees of stagiaires te begeleiden. Bovendien zijn veel zaken uit deze opleiding ook heel relevant en toepasbaar binnen onze eigen teamwerking. Door de zaken die we leerden in de opleiding mee te pakken en toe te passen, kunnen wij ook elkaar meer ondersteunen en verder doen groeien.