Driesterren inclusie - de derde ster

Om onze inclusieve werking verder uit te bouwen en zo ook de kwaliteit van onze opvanglocaties te verbeteren, startten we een hele tijd geleden het project 'Driesterren inclusie' op.

Het Driesterren inclusie project is een project waarin we werken aan onze inclusieve werking. We maken onze opvang als het ware klaar voor kinderen die een specifieke zorgbehoefte hebben en die dus extra zorgen vragen. Elk kind is welkom bij KIKOEN en geven elk kind de kans om zich welkom te voelen.

Elke KIKOEN-opvanglocatie krijgt de kans om een driesterren opvang te worden. Dit doen zij door te werken aan hun basiswerking en door hulpmiddelen in huis te halen om beter in te kunnen spelen op behoeften van kinderen. Voldoen ze aan alle criteria die aan een ster hangen, dan behalen ze de ster. 

Elke ster heeft een eigen focus:

  • Ster 1: duidelijkheid & structuur bieden
  • Ster 2: rust & duidelijkheid bieden
  • Ster 3: opvolging & communicatie

De teams van Mariaschool & KLIM-OP Grobbendonk mochten de spits afbijten en gingen als eerste teams aan de slag om de derde ster te behalen.

In deze ster focussen we op opvolging & communicatie. Inhoudelijk werken we rond de volgende onderwerpen:

  • Individuele zorgdossiers
  • maandelijkse observaties
  • aandachtsbegeleiders
  • regelmatig overleg (met team, ouders, school/netwerk)

Individuele zorgdossiers

We maken voor elk kind dat extra zorgen vraagt een zorgdossier aan. In dit zorgdossier zit alle relevante informatie over een kind: inschrijvingsfiche, verslagen van observaties, verslagen van overlegmomenten, acties, aandachtspunten,...

Kortom: een verzameling van alle informatie over een kind.

Maandelijkse observaties

Om een goede opvolging te verzekeren, voeren we maandelijkse observaties van de kinderen die extra zorgen vragen in. Een keer per maand zal de aandachtbegeleider van het kind een (of meerdere) observatiemomenten inlassen. Op deze momenten kan de begeleider tijd nemen om te kijken hoe het met het kind gaat. Loopt alles nog goed? Voelt het kind zich goed en vindt het zijn/haar spel? Wanneer loopt het mis? Welke noden zien wij? En hoe kunnen we hierop inspelen? 

Als hulpmiddel gebruiken we een kindvolgsysteem: Ziko-Vo. We bekijken de totale ontwikkeling van het kind om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Vanuit Ziko-Vo bepalen we acties om het welbevinden & de betrokkenheid van het kind te verhogen wanneer dit nodig blijkt. 

Aandachtsbegeleider

Elk kind dat extra zorgen vraagt of een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, krijgt een aandachtsbegeleider aangewezen. Deze begeleider zal verantwoordelijk worden voor de opvolging van het kind, al blijft de zorg voor dit kind uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid van het team.

De aandachtbegeleider zorgt ervoor dat we het kind blijven opvolgen en fungeert als aanspreekpunt voor ouders & inclusiecoach.

Regelmatig overleg

De laatste voorwaarde om de derde ster inclusie te kunnen behalen is regelmatig overleg. We zetten 'inclusie' op de agenda. Kinderen die extra zorgen vragen zijn een standaard agendapunt op het teamoverleg. We houden regelmatig overlegmomenten met ouders en zijn een vaste gesprekspartner bij overlegmomenten op school.

Op deze manier kunnen we de aanpak van een kind doortrekken en het vooral veel makkelijker maken voor een kind.

Ook zob enieuwd of de teams hun derde ster behalen?
We houden je zeker op de hoogte!